Historie školy

Stručná historie školy

Odkdy se v Trnávce vyučovalo nelze z archivních pramenů přesně zjistit. V 17. století lze prokázat, že se vyučovalo v domě č.55, později v budově zámku, kde držitel panství rytíř Harasovský uvolnil pro vyučování jednu místnost.
V roce 1796 byla získána pro potřeby školy budova číslo 85 – dnes je označována jako „stará škola“.
Protože počet žáků vzrůstal – brzy budova nestačila pro více než 200 dětí – rozhodla se obecní představenstva Trnávky i Kateřinic, že postaví školu novou. Přičinili se o to okresní hejtman Růžička, nájemce velkostatku Strauch, místní farář Josef Pečínka a školní inspektor Jan Pobial.
Se stavbou školní budovy bylo započato v roce 1875. Pozemek věnoval rytíř Dr. Filip Harasovský, který rovněž přispěl na stavbu 1800 dubovými piloty ze svých lesů, protože pozemek ležel na místě bývalých rybníků.
Dr. Harasovský byl velkým příznivcem školy, později věnoval i pozemek pro školní zahradu, zřídil nadaci pro chudé žáky, umožnil založení školní knihovny a podporoval vybavení školy názornými pomůckami.
Stavba školní budovy stála asi 6000 zlatých. Nebyla ještě zcela dokončena, když byla slavnostně předána k užívání dne 25.listopadu 1875.
Hned o rok později byla jednotřídní školy rozšířena na dvojtřídní a od školního roku 1893 na trojtřídní. S narůstajícím počtem dětí byly každoročně povolovány pobočky.V letech 1928 -1929 měla škola už 6 tříd. musel být zaveden střídavý feriální den, kdy se vyučovalo ve 4 třídách a v soukromých domech byly získány další dvě učebny ( v Kateřinicích v domě č.104 od 1.9.1929 a v Trnávce v domě č.130).

Školní rok 1937/1938

Učitelský sbor:
Řídící učitel:     František Běgus
Učitelka:     Olga Hilšerová
Výpomocná učitelka:     Aloisie Sklenáková
Učitel:     Josef Lankočí
Učitel:     Vojtěch Slenák
Ženské ruční práce:     Marie Špačková
Náboženství římskokatolické:     Metoděj Gillar, farář v Trnávce
Náboženství československé:     Antonín Kuchař, duchovní z Příbora

Zápisy z kroniky

Od 21. května byl správce školy František Běgus povolán na mimořádné cvičení ve zbrani, které trvalo do 20. června
17. září 1937 konala se školní tryzna za zemřelého prezidenta osvoboditele T.G.Masaryka.

Státní svátek byl oslaven dne 27. října školní slavností, při níž byla předvedena čísla zpěvní, recitační a proslov.
15. května účinkovaly školní děti při slavnosti Svátku matek, který pořádal místní Odbor ochrany dětí a matek.

Na konci školního roku byla v rámci branné výchovy společná vycházka na Chabičov , kde byly děti poděleny uzenkami.
Zdravotní stav žactva byl celkem dobrý. Epidemie nemocí nebylo, nezemřelo žádné dítě.
Okresní školní inspektor visitoval zdejší školu dne 6. května, dle inspekční zprávy shledány výsledky vyučovací dobrými, v některých třídách velmi dobrými.

Školní rok 1938/1939

Učitelský sbor:
Řídící učitel:     František Běgus
Učitelka:     Olga Hilšerová
Výpomocná učitelka:     Aloisie Sklenáková
Učitel:     Josef Lankočí
Učitel:     Vojtěch Slenák
Ženské ruční práce:     Marie Špačková
Náboženství římskokatolické:     Metoděj Gillar, farář v Trnávce
Náboženství československé:     Antonín Kuchař, duchovní z Příbora

Zápisy z kroniky

Od 14. září do 14. října 1938 byl správce školy František Běgus povolán na mimořádné cvičení ve zbrani v důsledku mobilisace, narukovali též učitelé Vojtěch Sklenák ( od 24.9. do 10.10.1938) a Josef Lankočí ( od 24.9. do 11.10. 1938). Po dobu nepřítomnosti učitelů vyučováno bylo dvěma učitelkami ve všech třídách polodenně. 1.dubna 1939 přidělen byl na zdejší školu jako nadpočetný výpomocný učitel Antonín Koblížka z Příbora, který po propuštění z čsl. armády vrátil se z prezenční služby vojenské. V květnu se přihlásil dobrovolně výpomocný učitel František Polášek z Kateřinic, který, vrátiv se z území odstoupeného Německu, zůstal bez místa. od 1. června hospitoval na zdejší škole s povolením okresního školního výboru abiturient učitelského ústavu Bohumír Brus z Trnávky.

V důsledku změněných poměrů nekonaly se letos žádné školní slavnosti..? Celoroční práce školní byla vcelku úspěšná. Pro nedostatek učebnic bylo třeba pilné přípravy učitelstva a houževnaté píle.

Školní rok 1940/1941

Učitelský sbor:
Řídící učitel:     František Běgus
Učitelka:     Olga Hilšerová
Výpomocná učitelka:     Aloisie Sklenáková
Učitel:     Josef Lankočí
Učitel:     Vojtěch Slenák
Výpomocný učitel:     Antonín Koblížka
Ženské ruční práce:     Marie Špačková
Náboženství římskokatolické:     Metoděj Gillar, farář v Trnávce
Náboženství československé:     Antonín Kuchař, duchovní z Příbora

Zápisy z kroniky

Učitel Lankočí byl 19.5.1941 vzat říšskou tajnou policií ( Gestapo) do vazby a výměrem české zemské školní rady v Brně dle §137,odst.2 služ. pragmatiky učitelské předběžně suspendován. Do konce šk. roku bylo pak vyučováno jen v 5ti třídách.

Dle výnosu ministerstva školství v Praze byla provedena na zdejší škole německočeská úprava nápisu a německočeská razítka. Česká zemská školní rada povolila výnosem č. 55/27 ze dne 11.10.1940 vyučování němčině u žactva 4. a 5. p.r. v jedné skupině 2 hod. týdně.
Výnosem ministerstva školství ze dne 30.12.1940 bylo nařízeno povinně vyučovat německému jazyku v 3. a 5.p.r. 3 hod. týdně a v 6. – 8.p.r. 4 hod. týdně.
Aby se ušetřilo palivo, bylo zakázáno vytápění škol do 22.10.1940.
Hymna Kde domov můj může býti zpívána jedině bez tzv. slovenské části vždy ve spojení s německou hymnou, přičemž se napřed zpívá hymna německá.
Celoroční práce školní byla vcelku úspěšná. Pro nedostatek učebnic bylo třeba pilné přípravy učitelstva a houževnaté píle.

Školní rok 1941/1942

Učitelský sbor:
Řídící učitel:     František Běgus
Učitelka:     Olga Hilšerová
Výpomocná učitelka:     Aloisie Sklenáková
Učitel:     Josef Lankočí
Učitel:     Vojtěch Slenák
Výpomocný učitel:     Antonín Koblížka – dne 15.9.1941 odchází do Chlebovic

Zápisy z kroniky

Vyučováno jen ve 4 třídách.Rozvrh hodin zpracován pro vyučování nedílné. Hlavním důvodem pro tuto úpravu byla vzdálenost většiny dětí od školní budovy a velmi špatný stav cest, po nichž musejí děti docházeti do školy.

Nadále učeno bez učebnic a žáci 1. a 2. p.r. píší na břidličných tabulkách, aby se ušetřilo papíru. Největší potíže vznikají ve čtení, protože není vlastně z čeho čísti.
Všichni učitelé pilně na štěvují kursy jazyka německéhoi v Brušperku a mají trvati od 1.10.1941 do konce května 1942. Byly však navštěvovány až do 11.7.1942.
Dne 8. října byl vzat do vazby německou tajnou policií František Běgus. Správu školy převzal Vojtěch Sklenák.

Dle obcí dochází do školy z Trnávky 66 žáků ( 32 chlapců a 34 dívky), z Kateřinic 60 žáků ( 34 chlapců a 26 dívek). Všechny třídy vyzdobeny obrazy Adolfa Hitlera a Dr. Emila Háchy. U dětí zaveden arijský pozdrav. Tímto pozdravem děti zdraví při vstupu do třídy, tímto pozdravem se zahajuje a končí každodenní vyučování.

Pro velmi tuhou zimu nebylo po měsíce leden a únor vyučováno.Žákům byly zadávány domácí práce.
Mezi místním obyvatelstvem byl uspořádán sběr zimního prádla pro vojáky na východní frontě. Učitelstvo také akci všemocně podporovalo.

15.3.1942 byla provedena na zdejší škole provedena společná oslava 3.výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
V měsíci dubnu vykonali všichni učitelé s úspěchem zkoušku způsobilosti z jazyka německého.
Učitel pověřený vedením školy Vojtěch Sklenák se zúčastnil přeškolovacího kurzu dějepisu.
27. května byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který svým zraněním podlehl.

Školní rok 1948/1949

Učitelský sbor:
Pověřený správou:     Jaroslav Šimíček
Učitelka:     Marie Šimíčková
Ruční práce:     Božena Dokulilová

Zápisy z kroniky

Stav žactva : 87 žáků, z Trnávky 40, z Kateřinic 47
Dne 23.11.t.r. dožil se nově zvolený prezident Klement Gottwald 52 let. Učitelský sbor připravil na oslavu školní besídku, na níž správce školy zhodnotil jeho celoživotní dílo….
Dětem školy i učitelskému sboru dostalo se pochvaly a uznání za sběr makovic prázdných a darem dostala škola nástěnnou příruční lékárničku od farmaceutických závodů v Lučenci.
Po celý školní rok zůstal stav dětí na škole nezměněn až na žáka Čajanka, který ani měsíc nezdržel se v Trnávce a opět se navrátil do svého domova.
Po dobu prázdnin byla během tří týdnů prováděna pátrací služba po mandelince bramborové s výsledkem negativním.

Školní rok 1958/1959

Učitelský sbor:
Řídící učitel:     Jaroslav Šimíček
Učitelka:     Marie Šimíčková
Učitelka:     Miluše Kopalová
Učitel:     Bohumil Čapka
Učitel:     Jaromír Sviderek

Zápisy z kroniky

Stav žactva : 113 žáků, 3 třídy ve školní budově, 2 třídy na zámku
Ve dnech 19.,20. a 21. září byla navázána ředitelem školy družba se slovenskou dvojtřídní školou v Žabokrekách, okres Martin
1. a 14. 6. děti na tělovýchovných dnech zacvičily spartakiádní prostná.
Dne 2.ledna bylo dětem vysvětleno, jakého úspěchu dosáhla sovětská věda a technika, když do vesmíru poprvé v dějinách lidstva vyslala umělou družici Slunce.

Vyhledávání

Odkazy