Ivana Vidličková

Výsledky přijímacího řízení ze dne 10. 2. 2016

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113.

O přijetí uchazeče pod níže uvedeným registračním číslem nebylo dosud rozhodnuto: 105, 108,109, 114, 115.

Seznam je zveřejněn ke dni 11. 2. 2016

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. 

Provozní doba školní družiny: 12.00 – 16:00 hodin

Rozvrh zájmových činností:

Liché pondělí: Stolohry

Sudé pondělí: Divadélko

Středa: Sportovky

Čtvrtek: Výtvarná dílna

Hlavní činnost probíhá v době od 13.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu, prosíme, pokud možno děti nevyzvedávejte.

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 100,- Kč měsíčně. Je vybírána dvakrát za období školního roku a to takto:

  1. Období (září – prosinec)            400,- se splatností k 30.10.
  1.  období (leden – červen)            600,- se splatností k 31. 1.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Úplatu lze provést platbou v hotovosti, nově také bankovním převodem s uvedením jména a příjmení plátce.

Číslo účtu školy je: 86-6356800217/0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

 

Zahájení školního roku

(pondělí)

4. září 2017
Podzimní prázdniny

(čtvrtek a pátek)

26. října 2017

a 27. října 2017

Vánoční prázdniny

(sobota – úterý)

23. prosince 2017-

2. ledna 2018

Vyučování začne

(středa)

3. ledna 2018
I. pololetí bude ukončeno

 (středa)

31. ledna 2018
Pololetní prázdniny

(pátek)

2. února 2018
Jarní prázdniny

(pondělí – neděle)

19. února 2018-

25. února 2018

Velikonoční prázdniny

(čtvrtek – pátek)

29. března 2018 –

30. března 2018

II. pololetí bude ukončeno

(pátek)

29. června 2018
Hlavní prázdniny

 

2. července 2018 –

31. srpna 2018

Nový školní rok 2018/2019

(pondělí)

3. září 2018

 

Podzim ve školní družině

Školní rok 2015/2016

Celoročním družinovým tématem je tentokrát lidské tělo.

V září se děti dozvěděly několik informací o lidských rukou. Zjišťovaly samy na sobě, co znamenají čáry na dlaních, hrály pexeso vytvořené z vlastních otisků, soutěžily, kdo má nejsilnější paže a kdo je Pepek Námořník. Samozřejmě nesměl být opomenut první z našich smyslů, a to hmat. Děti se pokoušely vytvořit Braillovo písmo, hrály stínové divadlo.

Následující měsíc říjen byl zaměřen na dolní končetiny. Děti soutěžily ve vázání uzlů, vytvářely střevíce, sportovaly a poznávaly tradiční i méně známé sportovní disciplíny, ve kterých se hraje pouze nohama. Dozvěděly se, kdo byl Terry Fox, a že jablko neroste jen na stromě.

V měsíci listopadu pak byla na řadě hlava. Nejdříve děti zkoumaly obličej a vlasy. Dověděly se, co je antropologie, vytvářely masky, poté si zahrály muzikál Hair a naučily se písničku „Marnivá sestřenice“. Čich a chuť byly další z poznávaných smyslů. Děti měřily navzájem své nosy, doslova vyplňovaly rčení „jít rovnou za nosem“, vymýšlely různé recepty a soutěžily s vařečkou.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 se uskuteční ve středu 10. února 2016 od 14.00 do 17.00 hod. ve škole.

Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2016 dovrší šesti let věku a také dětí, kterým byl v roce 2015 povolen odklad školní docházky.

     K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

     Jestliže jsou rodiče přesvědčeni o nutnosti odkladu školní docházky, dostaví se k zápisu rovněž a zde si vyplní formulář se žádostí o odklad. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst. 1. školského zákona. K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a  dětského lékaře. V případě, že obě tato doporučení nemá k dispozici, správní řízení bude přerušeno do doby, než obě doporučení získá, a to nejpozději do 31. května 2015. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

     Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve škole líbit. 

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy